FullSizeRender

Reishi (hrastova sjajnica) – 200 gr

500,00Kn

Gljiva Ganoderma lucidum tisućljećima se upotrebljava u istočnoj medicini zbog svojih ljekovitih svojstava. U našem podneblju poznata je pod nazivom Hrastova sjajnica, a može se pronaći na trulim panjevima listopadnog drveća, osobito na panjevima hrasta i kestena. Uvjeti u Istri pogodni su za rast G. lucidum pa se ona često pronalazi u istarskim šumama. Klobuci gljive crvene su boje, a sjaje se kao da su lakirani. Hrastova sjajnica se razlikuje od drugih gljiva po desetak centimetara dugačkom stručku. Zbog svoje ljekovitosti Reishi je cijenjena diljem svijeta. Onkolog dr. Fukumi Morishige, istraživač na američkom institutu za znanost i medicinu „Linus Pauling“, izliječio je ili pak kvalitetno održao na životu mnogo bolesnika oboljelih od raka pomoću Reishija te tvrdi da je ta gljiva najbolja preventiva protiv pake bolesti. Zanimljivo je da G. lucidum također liječi još mnoge druge bolesti.
Djelovanje Reishija:
Istraživanja pokazuju da različiti spojevi u gljivi:
• sprječavaju sljepljivanje trombocita i time
usporavaju zgrušavanje krvi • ublažavaju bolove • sprječavaju i ublažavaju tegobe izazvane astmom i bronhitisom • utječu kardiotonično (jačaju djelovanje srca) • djeluju protuupalno, protubakterijski i protuvirusno • blokiraju virus HIV-a • ubrzavaju obnavljanje koštane srži • povećavaju razinu interleukina 1 i 2 • povećavaju brojnost bijelih krvnih zrnaca i količinu hemoglobina     • potiču djelovanje tjelesnih stanica ubojica • imaju blago djelovanje protiv čira naželucu  • štite jetru i djeluju na detoksikaciju otrova u njoj  • djeluju kao sredstvo protiv kašlja i za iskašljavanje
• poboljšavaju/potiču djelovanje nadbubrežne žlijezde • štite od ionizirajućeg zračenja, bilo da se uzimaju prije zračenja ili poslije njega • smanjuju učinke kofeina i opuštaju mišiće • djeluju kao antioksidansi  • djeluju antitumorno i citotoksično  • djeluju protualergijski  • potiču djelovanje imunološkog sustava  • snižavaju serumski kolesterol i trigliceride  • snižavaju previsok i povisuje prenizak krvni tlak • liječe nesanicu • suzbijaju grčeve kod padavice • reguliraju šećer u krvi; prije svega u liječenju šećerne bolesti tipa I i II • sprečavaju zadržavanje tekućine u organizmu
• poboljšavaju stanje živčane napetosti u mišićima (ublažavaju grčenje glatkih mišića) • pomažu kod reumatizma   • liječe srčane bolesti i aritmiju  • liječe hiperlipemiju (povećanu koncentraciju neutralnih masnoća u serumu) • pomažu kod rinitisa • liječe Kershanovu bolest (pomanjkanje selena) • pomažu pri leukocitopeniji (nedostatku cirkulirajućih leukocita u krvi) • pomažu kod paralize
• pomažu kod kroničnog umora • liječe hepatitis A, B i C • pomažu kod sterilnosti • liječe psorijazu • liječe zaušnjake
Kemijski sastav Reishija
Hrastova sjajnica bogata je hranidbenim tvarima. Prije svega sadrži mnogo bjelančevina (15,05 g/100 g), sa svim esencijalnim i neesencijalnim aminokiselinama i aminima. Ima malo jednostavnih
ugljikohidrata (1,70 g/100 g) i puno polisaharida visoke molekularne težine (71,00 g/100 g), od čega je 41% glukana te mnogo antioksidansa. Sadrži vrlo malo masti (3,48 g/100 g). Od toga je 0,27 g/100 g zasićenih, a 1,20 g/100 g nezasićenih masnih kiselina. U njoj ima malo kolesterola, vitamina A i C, ali je bogat izvor vitamina skupine B (B2, B3, pantotenska kiselina), nadalje ergosterola (provitamin D2) te esencijalnih minerala, kao što su: kalij, bakar i selen. Prisutni su i kalcij, fosfor, željezo, magnezij, natrij, mangan, cink i germanij. Sadrži i vlakna, triterpenoide, glikoproteine, prirodne antibiotike, enzime i njihove inhibitore te lanostanoide. Osim ergosterola sadrži i ostale sterole.
Načini konzumacije i doziranje:
Dnevna preporučena doza gljive iznosi 6 grama (jušna žlica). Bitno je da se uz gljivu konzumira i vitamin
C zbog bolje apsorpcije ljekovitih tvari. Vitamin može biti iz prirodnog izvora ili u tabletama.
Upozorenje:
Trudnice, osobe s presađenim organima te osobe koje uzimaju lijekove za razrjeđivanje krvi
(npr. Aspirin) ne smiju uzimati G. lucidum.

Category:

Product Description

Mushroom Ganoderma lucidum has been used in eastern medicine for its healing properties for thousands of years. In our area is known as the Ostrich Glitter, and can be found on rocks of deciduous trees, especially on oak and chestnut scaffolds. The conditions in Istria are suitable for the growth of G. lucidum, so it is often found in Istrian forests. Chicken mushrooms are red in color and shine as if they are lacquered. The oak glitter differs from other mushrooms for a ten centimeter long design. Because of its healing, Reishi is appreciated all over the world. Oncologist Dr. Fukumi Morishige, a researcher at the American Institute of Science and Medicine “Linus Pauling,” cured or maintained a good deal of cancer patients with Reishi’s life, claiming that this mushroom is the best preventive against the disease. It is interesting that G. lucidum also treats many other diseases.Djelovanje Reishija:Research shows that different compounds in fungi:• prevent platelet cloning and thusslow down blood clotting • relieve pain • prevent and relieve asthma and bronchitis problems • affect cardiotonic (strengthen heart function) • counteract, antibacterial and antiviral • block HIV • accelerate bone marrow renewal • increase interleukin levels 1 and 2 • increase the number of white blood cells and the amount of hemoglobin • stimulate the action of dead body cells • have a gentle anti-cancer action • protect the liver and act to detoxify the poisons in it • act as a cough agent and to cough• Improve / encourage the action of the adrenal gland • Protect against ionizing radiation, whether taken before or after radiation • Reduces the effects of caffeine and relaxes the muscles • It acts as an antioxidant • It acts anti-cytotoxic and cytotoxic • Affects anti-allergy • Promotes the function of the immune system • Reduces serum cholesterol and triglycerides • lowers too high and increases blood pressure too low • cures insomnia • suppresses cramps in the fall • regulates blood sugar; primarily in the treatment of type I and II diabetes • prevent fluid retention in the body• improve the state of nervous tension in the muscles (relieve smooth muscle cramps) • help with rheumatism • treat heart disease and arrhythmia • treat hyperlipemia (increase serum neutral serum concentrations) • help with rhinitis • treat Kershan’s disease (relieve selenium) • assist leukocytopenia (lack of circulating leukocytes in the blood) • help with paralysis• help with chronic fatigue • treat hepatitis A, B and C • help with sterility • cure psoriasis • treat mumpsChemical composition of ReishijaOak shingle is rich in nutrients. First of all it contains a lot of proteins (15.05 g / 100 g), with all essential and non-essential amino acids and amines. It’s a bit simplecarbohydrates (1.70 g / 100 g) and lots of high molecular weight polysaccharides (71.00 g / 100 g), of which 41% are glucans and many antioxidants. It contains very little fat (3.48 g / 100 g). Of this, 0.27 g / 100 g of saturated and 1.20 g / 100 g of unsaturated fatty acids. It has little cholesterol, vitamins A and C but it is a rich source of vitamin B (B2, B3, pantothenic acid), ergosterol (provitamin D2) and essential minerals such as potassium, copper and selenium. Also present are calcium, phosphorus, iron, magnesium, sodium, manganese, zinc and germanium. It also contains fibers, triterpenoids, glycoproteins, natural antibiotics, enzymes and their inhibitors, and lanostanoids. In addition to ergosterol, it contains other sterols.Consumption and dosage forms:The recommended daily dose of fungi amounts to 6 grams (juice spoon). It is important that vitamins are consumed with fungiC due to better absorption of medicinal substances. Vitamin can be from a natural source or in a tablet.Warning:Pregnant women, people with congenital organs, and people taking blood thinning medicines(eg Aspirin) should not be taken by G. lucidum.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Reishi (hrastova sjajnica) – 200 gr”