FullSizeRender (1)

Maitake (lat. Grifola fondosa) – 200 gr

500,00Kn

Zajedno sa ostalim značajnim antikancorogenimgljivama, kao što su Lentinus edodes (shiitake) iTrametes versicolor (Coriolus), polisaharidi su se pokazali kao glavni aktivni sastojci G. frondosa, uz beta-glukane, heteropolisaharid i proteoglikan frakcije izolirani su kao najaktivniji imunomodulator, uključujući D-frakciju i MDfrakciju 1-4.
Većina kliničkih istraživanja provedena je od strane jedne skupine istraživača u Japanu, u početku pomoću D-frakcije zajedno sa prahom plodonosnog tijela, a kasnije prelaze na više bio aktivne MDfrakcije, te opet u kombinaciji sa prahom cijelog plodonosnog tijela. Ovu gljivu zovu gljivom japanskih gejši. Od davnina je vrlo cijenjena zbog svojih nevjerojatnih kvaliteta.
Omogućava gubitak viška težine. Mehanizam djelovanja nije joj ubrzanje procesa izgaranja već formiranih masnih stanica nego stimulacija proizvodnje jetrenih enzima koji sagorijevaju više kalorija i ne dopuštaju nastanak viška masnog tkiva. Pozitivno djeluje u menopauzi. Infuzija ili tinktura gljive smanjuje učestalost valova vrućine, znojenje i razdražljivost. Osim toga, ova gljiva snižava kolesterol, što je vrlo dobro u tom razdoblju. Eliminira neugodne učinke predmenstrualnog sindroma-razdražljivost, bolove, glavobolju, slabost i umor.
Zahvaljujući β-1,6-1,3-D glukanu raspolaže velikom antitumorskom aktivnošću i sposobnošću jačanja imuniteta.
Rak:
1997. godine novine prenose prema Nanbi H. korisnost dobivenu iz D-frakcije zajedno s cijelim plodonosnim tijelom kod III-IV stadija raka sa G. frondosom povećava efi kasnost kemoterapije
između 12 i 28 % 5. Novine nadalje prenose sinergijsku prednost kombinirajući D-frakciju i Mitomycin C (MMC) kod modela životinjskog tumora uz D-frakciju (1mg/dnevno) pokazuje superiornu tumorsku inhibiciju na MMC (0.5mg/dnevno).
Naknadno novine objavljuju prema Nanbi impresivne rezultate MD-frakcije zajedno sa prahom plodonosnog tijela G. frondosa kod pacijenata oboljelih od raka koji su prekinuli kemoterapiju zbog
8. Anti-dijabetički učinak alfa-glukana iz plodonosnog tijela maitake (Grifola frondosa) kod KK-ay miševa. Hong L, M Xun, Wutong W. J Pharm Pharmacol.
2007; 59 (4) :575-82. . 9 Antikancerogeno i hipoglikemički učinci polisaharida u jestivih i ljekovitih gljiva maitake [Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) SF Gray] Konno S i sur. Int J Med
Mushr 04:03 10. Pozitivan učinak Maitake plodonosnog tijela (Grifola frondosa) na hiperlipidemiju Kubo K, Nanba H. Biol Pharm Bull. 1997; 20:781-785
11.Smanjenje krvnog tlaka prisutnim djelovanjem plodosnog tijela Grifola frondose (maitake). Adachi K, Nanba H, Otsuka M, Kuroda H. Chen Pharm Bull.1988; 36:1000-1006
12. Utjecaj shiitake (Lentinus edodes) i maitake (Grifola frondosa) gljiva na krvni tlak i lipide plazme u spontano hipertenzivnih štakora. Kabir Y, Yamaguchi M, Kimua S. J Nutr Sci Vitaminol. 1987; 33:341-346
13. Prehrambene gljive smanjuju krvni tlak kod spontano hipertenzivnih štakora (SHR). Kabir Y, Kimura S. J Nutr Sci Vitaminol. 1989; 35:91-94 nuspojava, s poboljšanjem u 7 od 12 bolesnika raka jetre, 11 od 16 bolesnika od raka dojke i 5 od 8 pacijenata raka pluća, zajedno s povećanjem u IL-2 (glavni Th1 citokina) i CD4 + 6.. Daljnje studije potvrđuju ublažavanje nuspojava kod kemoterapije, uključujući i gubitak apetita, povraćanje, mučnina, gubitak kose i leukopenije, kao i sinergije između D-frakcije i vitamina C 2,6..
Dijabetes:
Razne studije na životinjama pokazuju korisnosti G. frondosa kod modela dijabetesa, ali u visokim dozama, u jednom slučaju davanja 1g/dnevno praha G. frondosa kod genetski dijabetičnih miševa i u drugom slučaju davanja pročišćenog alfa-glukana u dozi od 7,8 150-450mg/kg. U manjoj mjeri kliničke studije objavljuju učinkovitost polisaharida iz ekstrakta G. frondose (doza nepoznata) kod kontrole razine šećera u krvi u jednog bolesnika, te smanjenje razine šećera u krvi za 30% kod 4 druga pacijenata, dok sa beta-glukanom G. frondose (150mg/dnevno) u jogurtu dovodi do značajnog poboljšanja razine glukoze u krvi kod 20 bolesnika s dijabetesom tipa II 3,9..
Kolesterol:
Uključivanje 5-20% G. frondose u prehrani kod eksperimentalnih životinja pokazuje smanjenjekolesterola u skladu s rezultatima vidljivim kod drugih gljiva 10..
Hipertenzija:
Nekoliko studija pokazuje kratkotrajno hipotenzivno djelovanje G. frondose uključene u prehranu hipertenzivnih životinja (obično 5% od ukupne prehrane) 11-13..
Glavni učinci:
Aktivira antitumorski imunološki sustav, inhibira tumorske žile, razara stanice raka; normalizira metabolizam, smanjuje prekomjernu težinu, sprečava nakupljanje masnoća u jetri i tkivu, smanjuje
količinu masti u plazmi i krvi; ublažava učinke menopauze, smanjuje učestalost valova vrućine, znojenje, razdražljivost; eliminira neugodne učinke predmenstrualnog sindroma; regulira i utječe na
normalizaciju endokrinog sustava; djeluje na izlučivanje kolesterola iz organizma; smanjuje visoki krvni tlak kod osoba s hipertenzijom; poboljšava osjetljivost organizma na inzulin/glukoze; aktivira antitumorski imunitet; potiče regeneraciju stanica jetre, liječi cirozu.
Načini konzumacije i doziranje:
Dnevna preporučena doza gljive iznosi 6 grama (jušna žlica).

Category:

Product Description

Together with other significant anticancer molecules, such as Lentinus edodes (shiitake), iTrametes versicolor (Coriolus), polysaccharides have been shown to be the major active ingredients of G. frondos, with beta-glucans, heteropolysaccharide and proteoglycan fractions being isolated as the most active immune modulator including D- fraction and MDfraction 1-4.Most clinical trials were conducted by a group of researchers in Japan, initially using a D-fraction along with the powder of the fertile body, and later crossing into more active MDfractions, and again in combination with the powder of the whole fertile body. This mushroom is called mushroom Japanese geys. Since ancient times, it is highly valued for its incredible quality.Allows you to lose excess weight. The mechanism of action is not accelerating the fat burning process but stimulating production of liver enzymes that burn more calories and do not allow the formation of excess fat tissue. Positive in menopause. Infusion or tincture of fungus reduces the frequency of heat waves, sweating and irritability. In addition, this fungus lowers cholesterol, which is very good in that period. Eliminates the uncomfortable effects of premenstrual syndrome-irritability, pain, headache, weakness and fatigue.Thanks to β-1,6-1,3-D glucan, it has high anti-tumor activity and ability to strengthen the immune system.Cancer:In 1997 the papers were transmitted according to Nanbi H. The utility of the D fraction along with the whole fertile body at the III-IV stage of cancer with G. frondosom increases the efi ultimacy of chemotherapybetween 12 and 28% 5. The newspapers further translate synergistic advantage by combining the D-fraction and Mitomycin C (MMC) in the animal model of the D-fraction (1mg / day) shows superior MMC (0.5mg / day) tumor inhibition.Subsequent newspapers reported to Nanbi the impressive results of the MD fraction along with the powder of the fertile body G. frondos in cancer patients who interrupted chemotherapy due to8. Anti-diabetic effect of alpha-glucans from the fruiting body of maitake (Grifola frondosa) in KK-ay mice. Hong L, M Xun, Wutong W. J Pharm Pharmacol.2007; 59 (4): 575-82. . 9 Anticancerogenic and hypoglycemic effects of polysaccharides in edible and medicinal maitake mushrooms [Grifola frondosa (Dicks: Fr.) SF Gray] Konno S et al. Int J MedMushr 04:03 10. Positive effect of Maitake fruit-bearing body (Grifola frondosa) on hyperlipidemia Kubo K, Nanba H. Biol Pharm Bull. 1997; 20: 781-78511. Reduction of blood pressure present by the action of the fruiting body of Grifola frondose (maitake). Adachi K, Nanba H, Otsuka M, Kuroda H. Chen Pharm Bull, 1988; 36: 1000-100612. Influence of shiitake (Lentinus edodes) and maitake (Grifola frondosa) fungus on blood pressure and lipid plasma in spontaneous hypertensive rats. Kabir Y, Yamaguchi M, Kimua S. J Nutr Sci Vitaminol. 1987; 33: 341-34613. Food fungus reduces blood pressure in spontaneous hypertensive rats (SHR). Kabir Y, Kimura S. J Nutr Sci Vitaminol. 1989; 35: 91-94 side effects, with improvement in 7 out of 12 liver cancer patients, 11 out of 16 breast cancer patients and 5 out of 8 lung cancer patients, together with an increase in IL-2 (major Th1 cytokines) and CD4 + 6. Further studies confirm the alleviation of side effects in chemotherapy, including loss of appetite, vomiting, nausea, hair loss and leukopenia as well as synergy between D fraction and vitamin C 2.6.Diabetes:Various animal studies demonstrate the usefulness of G. frondosa in diabetes models, but at high doses, in one case giving 1 g / day of powder of G. frondos in genetic diabetic mice and in the second case of purified alpha-glucans at a dosage of 7.8-150-450mg / kg. To a lesser extent, clinical studies report the efficacy of the G. frondose extract of polysaccharide (dose unknown) in blood glucose control in one patient and the reduction in blood sugar by 30% in 4 other patients, while beta-glucose G. frondose ( 150mg / day) in yoghurt leads to a significant improvement in blood glucose levels in 20 patients with Type II diabetes 3,9 ..cholesterol:Inclusion of 5-20% G. frondose in diet in experimental animals shows reduced cholesterol according to the results seen in other mushrooms 10 ..Hypertension:Several studies show short-term hypotensive effects of G. frondose included in the diet of hypertensive animals (usually 5% of the total diet) 11-13 ..Main Effects:It activates the antitumor immune system, inhibits tumor vessels, destroys cancer cells; normalizes metabolism, reduces excess weight, prevents accumulation of fat in the liver and tissue, reducesamount of fat in plasma and blood; alleviates the effects of menopause, reduces the frequency of hot waves, sweating, irritability; eliminates the unpleasant effects of premenstrual syndrome; regulates and influencesnormalization of the endocrine system; affects the secretion of cholesterol from the body; reduces high blood pressure in people with hypertensi

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Maitake (lat. Grifola fondosa) – 200 gr”