IMG_4586

Lavlja griva (lat.Hericium erinaceus) – 200 gr

500,00Kn

Ova ukusna gljiva često se naziva „Hranom prirode za neurone“ obzirom da ima sposobnost stimulacije proizvodnje faktora živčanog rasta – FŽR
(Eng.NGF – nerve growth factor). Upravo faktor živčanog rasta igra ključnu ulogu u razlikovanju i opstanku više staničnih populacija centralnog i perifernog živčanog sustava. Faktor rasta živaca (FŽR) niži od normalnog povezan je sa ranim stadijima Alzheimerove bolesti i demencije. Iako je terapeutski interes uglavnom usredotočen na važnost faktora rasta živaca (FŽR) vezano za njegovu neurološku funkciju, on igra puno složeniju ulogu u održavanju unutarnjeg balansa tijela. Poznat je po svojim inzulinološkim, anginološkim te antioksidativnim svojstvima, te je plazma sa smanjenim vrijednostima faktora rasta živaca povezana sa kardiovaskularnim bolestima i metaboličkim sindromima, što uključuje i dijabetes tipa 2. Dokazano je da ubrzava zacjeljenje rana te postoje dokazi da može biti koristan pri liječenju kožnih i očnih ulcera. Studije na životinjama pokazale su da FŽR ima ozbiljan utjecaj na upale dišnih puteva i simptome povezane s astmom.
FŽR također ima dinamični odnos s imunološkim sistemom. Proizvodnja FŽR je povećana nakon ozljeda mozga, prisutna u molekulama oko jezgra, koje proizvode imunološke stanice.
Istovremeno, imunološke stanice pokazuju receptore za FŽR, što je uključeno u imunološku modulaciju. Dva različita roda molekula nastaju iz Hericium erinaceus-a, te su prepoznate kao aktivne pri poticanju faktoru rasta živaca FŽR : Herikoni (eng. the hericones) izolirani iz micelija i Erinaciji (eng. The erinaces) izolirani iz tijela. Te molekule su dovoljno male da mogu proći kroz krvnu barijeru mozga. Također postoje dokazi da mogu povećati mijelin (eng.myelin) – supstancu koja sadrži masnoće koje čine zaštitini sloj oko živaca (osobito onih moždanih) te pomaže pri slanju signala. U Kini se micelij koristi za proizvodnju tableta Hericium erinaceus-a za liječenje gastritisa,ulcera, kroničnog gastritisa te želučanog raka.
Demencija:
U kontroliranim studijama, Hericium erinaceus kao dodatak prehrani, pokazao je povoljan utjecaj na pacijente sa blagom demencijom. U jednoj studiji, 6 od 7 pacijenata pokazali su poboljšanje u
kapacitetu funkcioniranja ( razumijevanje, komunikacija, pamćenje itd.) dok su svih 7 pokazali poboljšanja pri rezltatima „funkcionalne nezavisnosti“ (prehrana, oblačenje, šetnja itd), i to nakon
konzumacije 5 grama Hericium erinaceus-a dodanog u juhu, na dnevnoj osnovi. U drugoj studiji, 30 pacijenata u dobi od 50 do 80 godina starosti sa blagom demencijom bili su raspodijeljeni u različite tretmanske i konrolne grupe. Hericium erinaceus bio je konzumiran u vidu tableta od 3 grama dnevno, u razdoblju od 16 tjedana te je pokazao značajne rezultate u području kognitivnih funkcija pacijenata. Unatoč tome, četiri tjedna nakon završetka tretmana, kognitivne funkcije pacijenata su opale, ukazujući na potrebu za kontinuiranim uzimanjem gljive.
Multipla skleroza (MS, Sclerosis Multiplex) Ekstrakt plodnog dijela gljive (fruiting body extract) pokazao je poboljšanja procesa mijelinizacije kod pacijenata koji pate od Multiple skleroze. Faktor živčanog rasta (FŽR) pokazao je da ima zaštitno djelovanje, smanjujući upalne procese odgovorne za kronična oštećenja mozga te neurodegenerativne poremećaje kao što je MS, ( i to na način da prebacuje imunološku reakciju na anti-upalni režim).
Neuropatija:
Faktor živčanog rasta igra ulogu u osjetljivosti na bol te njegove niske vrijednosti povezane su sa senzornom neuropatijom, što se pokazalo u „in vivo“ i „in vitro“ studijama. Pokusi na štakorima su
pokazali da povećana proizvodnja faktora živčanog rasta poboljšava senzorne funkcije, dok se smanjenje FŽR pokazalo kao uzrok senzorne neuropatije.
Kliničke studije pokazale su da FŽR ima povoljan utjecaj na pacijente sa dijebetskom polineuropatijom. Također, zabilježeno je da FŽR smanjuje bolove kod senzorne neuropatije povezane s HIV-om. S druge strane, sposobnost regeneracije senzornih neurona, mora se tek pokazati.
Oštećenje živaca:
Pokusni štakori koji su primali ekstrakt gljive Hericium erinaceus, pokazali su brzi oporavak kod oštećenja živca, što upućuje na potencijalnu primjenu gljive u ranim stadijima oporavka živca.
MRSA (Zlatni stafilokok)Ekstrakti micelija gljive te plodnog dijela tijela pokazali su anti-MRSA djelovanje. U kliničkim estovima provedenim u Japanu, zabilježeni su slučajevi MRSA-e, koja se povukla kod pacijenata čija prehrana je bila obogaćena gljivom Hericium erinaceus.
Gastritis:
Jedna od tradicionalnih indikacija Hericium erinaceus, čini se da ima antibakterijsko djelovanje a
vezano za Helicobacter pylori, poznat kao glavni uzrok kroničnog gastritisa.
Načini konzumacije i doziranje:
Dnevna preporučena doza gljive iznosi 6 grama (jušna žlica).

Category:

Product Description

This delicious mushroom is often referred to as “nature food for neurons” as it has the ability to stimulate the production of growth factors – FZR(NGF – nerve growth factor). It is precisely the growth factor that plays a key role in the differentiation and survival of multiple cellular populations of the central and peripheral nervous system. Nerve growth factor (FNR) lower than normal is associated with early stages of Alzheimer’s disease and dementia. Though therapeutic interest is mainly focused on the importance of Nerve Growth Factors (FNR) related to its neurological function, it plays a much more complicated role in maintaining the internal body balance. It is known for its insulinological, anginological and antioxidant properties, and plasma with reduced values of nerve growth factors is associated with cardiovascular disease and metabolic syndromes, including type 2 diabetes. It has been shown to speed up wound healing and there is evidence that it can be useful in treating skin and eye ulcers. Animal studies have shown that HPD has a serious influence on respiratory tract inflammation and asthma-related symptoms.FZR also has a dynamic relationship with the immune system. The FPGA production is increased after brain injury, present in molecules around the core, which produce immune cells.At the same time, immune cells exhibit receptors for FZR, which is involved in immune modulation. Two different genera of molecules are produced from Hericium erinaceus and are recognized as active in stimulating the growth factor of the FŽR: hericones isolated from mycelium and Erinaces isolated from the body. Those molecules are small enough to pass through the blood brain barrier. There is also evidence that they can increase the myelin (myelin) – a substance containing the fat that protects the nerve layer (especially those of the brain) and helps with signal transmission. In China, mycelium is used to produce Hericium erinaceus tablets for the treatment of gastritis, ulcer, chronic gastritis and gastric cancer.Dementia:In controlled studies, Hericium erinaceus as a dietary supplement showed beneficial effects on patients with mild dementia. In one study, 6 out of 7 patients showed improvement incapacity of functioning (understanding, communication, memory, etc.) while all 7 showed improvements in the results of “functional independence” (diet, dress, walking, etc.)consumption of 5 grams Hericium erinaceus added to the soup, on a daily basis. In the second study, 30 patients aged 50 to 80 with mild dementia were distributed in different treatment and control groups. Hericium erinaceus was consumed in the form of a 3-gram tablet daily, for a period of 16 weeks, and showed significant results in the area of cognitive function of patients. Nonetheless, four weeks after the end of the treatment, the cognitive function of the patients declined, pointing to the need for continuous mushroom picking.Multiple Sclerosis (MS, Sclerosis Multiplex) A fruiting body extract has been shown to improve myelination process in patients suffering from multiple sclerosis. The Nerve Growth Factor (FZR) has shown to have protective action, reducing inflammatory processes responsible for chronic brain damage and neurodegenerative disorders such as MS, (by switching the immune response to anti-inflammatory regimens).neuropathy:Nerve growth factor plays a role in the sensitivity to pain and its low values are associated with sensory neuropathy, which has been shown in “in vivo” and “in vitro” studies. Rats on rats areshowed that increased production of growth factors improves sensory functions, while FGD decreased as a cause of sensory neuropathy.Clinical studies have shown that FGD has a beneficial effect on patients with diabetic polyneuropathy. It has also been reported that FGR reduces the pain associated with sensory neuropathy associated with HIV. On the other hand, the ability to sensory neuronal regeneration has to be shown.Nerve damage:Experimental rats who received Hericium erinaceus mushroom extract showed rapid recovery in nerve damage, suggesting the potential use of fungi in the early stages of nerve recovery.MRSA (Golden Staphylococcus) Extract of mycelium mushrooms and fertile body parts showed anti-MRSA activity. In clinical trials conducted in Japan, MRSA cases have been reported, which have been withdrawn in patients whose diet was enriched with fungal Hericium erinaceus.Gastritis:One of the traditional Hericium erinaceus indications appears to have antibacterial activity arelated to Helicobacter pylori, known as the major cause of chronic gastritis.Consumption and dosage forms:The recommended daily dose of fungi amounts to 6 grams (juice spoon).

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lavlja griva (lat.Hericium erinaceus) – 200 gr”