eko-em-plus

EKO EM PLUS – 5 lit.

93,75Kn

je moderna formula koja sadrži efektivne mikroorganizme za liječenje i digestiju mulja u postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda i drugog komunalnog satava. Mogu se koristiti i u rijekama , fontanama, kanalizaciji i postrojenja za obradu otpadnih voda.

UČINCI EKO EM PLUS-a

EKO EM PLUS stabilizira procese razgradnje blata, pijeska i drugih materijala i omogućuje ekološku razgradnju na temelju rada mikroba. Proces razgradnje odvija se već tijekom skladištenja. Za područja s kontinentalnom klimom, period razgradnje mulja je od 3 do 5 mjeseci. Nakon završetka procesa stabiliziranja mulja – ne ispuštaju se neugodni mirisi, a blato utječe pozitivno na okoliš.

EKO EM PLUS

Efektivni mikroorganizmi sastoje se od različitih društva probiotičkih mikroorganizama s korisnim osobinama koje je razvio japanski prof. Teruo Higa.

STRUKTURA

Efektivni Mikroorganizmi EM se sastoje od kolonija bakterija mliječne kiseline, fotosintetskih bakterija, saprofitskih bakterija, kvasaca, gljiva, aktinomiceta i vode.

RAD

Kolonije na snazi ​​efektivnih mikroorganizma EM sastoje se tako da su mikroorganizmi jedni s drugima fiziološki kompatibilni. Mikroorganizmi u koloniji podržavaju jedni druge, tako da oni mogu opstati u različitim okruženjima i situacijama, set enzima nam omogućuje da se brzo i učinkovito razgrade organske tvari. Efektivni Mikroorganizmi EM uspješno mijenjanju organske tvari u mineral. Njihova prisutnost u okolišu otežava razvoj patogenih mikroorganizama.

UČINCI EKO EM PLUS-a

Efektivni mikroorganizmi stabiliziraju procese razgradnje blata, pijeska i drugih materijala i omogućuje ekološku razgradnju na temelju rada mikroba. Proces razgradnje odvija se već tijekom skladištenja. Za područja s kontinentalnom klimom, za razgradnju mulja potrebno je od 3 do 5 mjeseci. Nakon završetka procesa stabiliziranja mulja – ne ispuštaju se neugodni mirisi, a kako blato utječe pozitivno na okoliš.

Pravilna upotreba EKO EM PLUS-a omogućuje da se izbjegne korištenje vapna radi neugodnih mirisa kanalizacijskog mulja. To smanjuje obujam i težinu i zbog smanjenja korozije produžuje vijek trajanja kanalizacijskih cijevi.

UČINCI

Obrada tekućeg mulja.

Stabilizira pijesak za filtraciju.

Pročišćuje otpadne vode.

Čišćenje kanalizacijskih cjevovoda.

Podržava procese uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda (uklanjanja organske i dušikove spojeve).

Obrada zemljišta, drenaže i odvodnje – filteri.

Korištenje EKO EM PLUS-a poboljšava, značajke i kvalitete otpadnih voda i mulja. Tehnologija je pogodna za korištenje u postrojenjima za pročišćavanje industrijskih i otpadnih voda, kako bi se spriječilo začepljenje kanalizacije, razvoj raznih bolesti i ograničio neugodan miris. Prednost ove tehnologije leži u činjenici da se ne primjenjuju dodatni mirisi za prikrivanje smrada, također se spriječava stvaranje stakleničkih plinova kao posljedica truljenja. Iako su procesi dugotrajni i zahtijevaju sustavno dodavanje novih volumena EM-a, njihova upotreba je vrijedna, jer je ekološki prihvatljiva, jeftinija i istovremeno produžuje vijek trajanja kanalizacijskih cijevi.

Zahvaljujući visokom aktivnošću enzima u cijevima je manje opterećenih masnih naslaga koje se nakupljaju u kanalizaciji. Zatim je tok bolji i nema začepljenja sustava. Vijek trajanja materijala je produžen, također se smanjuju troškovi održavanja. EM tehnologija učinkovito uklanja probleme sadašnjih sustava za obradu svih vrsta otpada.

SKU: 0901 Category:

Product Description

is a modern formula containing effective microorganisms for the treatment and digestion of sludge in sewage treatment plants and other municipal wastewater treatment plants. They can also be used in rivers, fountains, canalization and sewage treatment plants. Effects of EKO EM PLUS EKO EM PLUS stabilizes processes of mud, sand and other materials degradation and enables ecological degradation based on microbial activity. The decomposition process is already taking place during storage. For continental climate areas, the sludge decomposition period is 3 to 5 months. After the sludge stabilization process is completed – unpleasant smells are released and mud is positively impacted by the environment. EKO EM PLUS Effective microorganisms consist of various probiotic microorganisms with beneficial properties developed by Japanese prof. Teruo Higa. STRUCTURE Effective EM microorganisms consist of lactic acid bacteria colonies, photosynthetic bacteria, saprophytic bacteria, yeasts, fungi, actinomycetes and water. WORK The colonies in effect of the effective microorganisms EM are composed of microorganisms that are physiologically compatible with each other. Microorganisms in the colony support each other so that they can survive in different environments and situations, the enzyme set allows us to quickly and efficiently digest the organic matter. Effective Microorganisms EM Successfully Changing Organic Substances in Mineral. Their presence in the environment hampers the development of pathogenic microorganisms. Effects of EKO EM PLUS Effective microorganisms stabilize mud, sand and other degradation processes and enable ecological degradation based on microbial activity. The decomposition process is already taking place during storage. For continental climate areas, 3 to 5 months should be used for sludge decomposition. After the sludge stabilization process is completed – no unpleasant smells are released, as mud is positively impacting the environment. Proper use of EKO EM PLUS allows to avoid the use of lime due to the unpleasant smells of sewage sludge. This reduces the volume and weight and decreases corrosion by prolonging the life of sewer pipes. EFFECTS Treatment of liquid sludge. Stabilizes the sand for filtration. Purifies waste water. Cleaning of sewer pipes. Supports processes of biological wastewater treatment plants (organic and nitrogen compounds). Land treatment, drainage and drainage – filters. The use of EKO EM PLUS improves the features and quality of waste water and sludge. The technology is suitable for use in industrial and waste water purification plants to prevent seizures, development of various diseases, and limiting unpleasant odors. The advantage of this technology lies in the fact that no extra smells are applied to conceal smell, it also prevents the formation of greenhouse gases as a result of trimming. Although the processes are long-lasting and require systematic addition of new EM volumes, their use is valuable because it is environmentally friendly, cheaper and at the same time prolongs the lifespan of sewage pipes. Due to its high activity, the enzyme in the pipes is less loaded with fat deposits accumulating in the sewer. Then the flow is better and there is no system clogging. Material durability is prolonged, and maintenance costs are also reduced. EM technology effectively eliminates the problems of current systems for processing all types of waste.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “EKO EM PLUS – 5 lit.”