FullSizeRender (2)

Chaga /Lat. inonotus obliquus- 100 gr

500,00Kn

Chaga je drvenasta gljiva koja najviše raste u šumama Istočne Europe i Rusije na raznom drveću kao što je breza, joha i smreka, razvija se u obliku nakupina na deblu stabla koja izgledom često podsjeća na drveni ugljen. Istraživanja govore da plodište (sporokarp) raste u blizini što je vrlo rijetka pojava u prirodi. Prema tradiciji I. Obliquus koristila se kao lijek ali isključivo ona što raste na brezi, pripremala se kao čajni pripravak protiv raznih kancerogenih oboljenja, bolesti kuka, želuca, parotidnih žlijezda. plućnih, želučanih,kožnih, rektalnih i Hodgkinove bolesti. I. Obliquus je zabilježena kao čudotvorni lijek protiv raka koju je nobelovac Aleksandar Solženjicin opisao u svom polu-autobiografskom romanu 1967,”Čuvar raka”.
Mudrost uzgoja gljive I Obliquus na brezi potkrepljena je pronalaskom njegove ključne komponente betulinske kiseline, koja se prirodno pojavljuje u većem broju različitih biljnih rodova, ali primarni izvor nalazi se u kori bijele breze (Betula pubescens – smatra se drvom života i plodnosti prema mnogim istočnoeuropskim i sibirskim mitovima) prema kojoj dobiva ime. Gljiva I.obliquus koja raste na brezi sadrži visoku koncentracije betulinske kiseline koju apsorbira iz kore stabala.
Kemijski sastav
Betulinska kiselina inducira mitohondrijalnu apoptozu u različitim redovima stanica karcinoma i koči razvoj enzima Topoizomeraze – 2, koji je ključan za odmotavanje i zamotavnje DNK strukture u staničnoj replikaciji. Betulinska kiselina je također povezana sa mnogim biološkim aktivnostima uključujuči anti-retroviralno, antiparazitno i antiupalno djelovanje. Najvažnije aktivnosti su citotoksična aktivnost protiv različitih tumora koja se trenutno razvija kroz pristup interventnog razvojnog programa na Američkom nacionalnom Institutu za tumore. Ostale važne komponente koje sadrži I. obliquus uključuje polisaharide i sterole. Visok udio fenolnih sastojaka daje mu izuzetno antioksidativna svojstva, kao i melanin kompleks koji je također identificiran kao sadržaj sa značajnim antioksidativnim i genoprotektivnim svojstvima.
Djelovanje Chage
RAK – I. Obliquus najšire se koristi u Poljskoj i Rusiji kao narodni lijek protiv raka, trenutno privlači sve veći interes među praktičarima zbog značajnog izvora polisaharida, betulinske kiseline i drugih komponenti s antitumorskim djelovanjem. In-vitro studije o betulinskoj kiselini pokazale su učinkovite rezultate protiv širokog spektra tumora : melanoma, neuroektodermalnih tumora (neuroblastom, meduloblastomi, Ewingov sarkom) i malignih tumora mozga, raka grlića materice, kod humane leukemije HL-60, planocelularni karcinom glave i vrata uključujući i one rezistentne na terapiju. Međutim, utvrđeno je da nemaju utjecaja kod epitelnih tumora, poput raka dojke, raka debelog crijeva, rak pluća malih stanica i rak bubrežnih stanica, kao i T-stanična leukemija stanica. Njegova antitumorska aktivnost je povezana s njegovim neposrednim učincima na mitohondrije i indukciju apoptoze, bez obzira na status p53 u zaštiti stanica.
Prema kliničkim ispitivanjima betulinska kiselina posebno je zanimljiva protiv tumora mozga, valja napomenuti da je u jednoj studiji pokazala citotoksični efekt protiv primarnih tumorskih stanica u 4 pacijenta od 4 meduloblastoma-tumorskih testiranih uzoraka i 20 od 24 glioblastom-tumorskih testiranih uzoraka. Klinička iskustva pokazala su da radioterapija u kombinaciji s određenim antitumornim tvarima, postaju puno manje neugodna i štetna, istodobno bivaju i znatno djelotvornija. IN-vivo studije potvrđuju citotoksičnu aktivnost protiv raka Anti-virusni – I. Obliquus je tradicionalno bio korišten za liječenje niz virusnih stanja Istraživanje o svojstvima betulinske kiseline pokazalo je njihovo učinkovito antivirusno djelovanje u slučajevima HlV-a.
Načini konzumacije i doziranje:
Dnevna preporučena doza gljive iznosi 3 grama (jušna žlica). Chaga se može kuhati kao čaj tako da se preporučena dnevna doza skuha u 0.5 – 1 litri vode te pije tijekom dana. Talog se može skuhati još jednom, ali u manjoj količini vode, ili pojesti. Preporučena dnevna doza može se i konzumirati bez kuhanja.

Category:

Product Description

Chaga is a tree-mushroom that grows most in the forests of Eastern Europe and Russia on a variety of trees such as birchwood, johanna and spruce, develops in the form of a colossus on a truncated tree that appears to be often reminiscent of charcoal. Research suggests that plant growth (sporocarp) grows near, which is very rare in nature. According to tradition, I. Obliquus was used as a remedy but exclusively for growing on the breasts, prepared as a tea preparation against various cancers, diseases of the hip, stomach, parotid glands. lung, gastric, skin, rectal and Hodgkin’s disease. I. Obliquus was recorded as a miracle cure for cancer described by nobleman Alexander Solzhenitsin in his semi-autobiographical novel, 1967, “Cancer Guard”.The wisdom of growing mushrooms and Obliquus on the breeze is supported by the finding of its key ingredient of betulic acid, naturally occurring in a number of different hereditary genera, but the primary source is found in a white birch tree (Betula pubescens – is considered a tree of life and fertility to many Eastern European and Siberian myths) according to which the name is given. The fungus I.obliquus that grows on the breeze contains a high concentration of betulinic acid that is absorbed from the tree bark.Chemical compositionBetulinic acid induces mitochondrial apoptosis in various rows of cancer cells and inhibits the development of the enzyme Topoizomerase – 2, which is crucial for the replication and wrapping of the DNA structure in cell replication. Betulinic acid is also associated with many biological activities including anti-retroviral, antiparasitic and anti-inflammatory activity. The most important activities are cytotoxic activity against various tumors currently being developed through access to the intervention program at the American National Cancer Institute. Other important components comprising I. obliquus include polysaccharides and sterols. High levels of phenolic compounds give it an extremely antioxidant properties as well as a melanin complex that is also identified as a substance with significant antioxidant and genotypic properties.The Activity of ChageRAK – I. Obliquus is widely used in Poland and Russia as a nationwide cancer drug, currently attracting an increasing interest among practitioners due to the significant source of polysaccharide, betulinic acid and other components with antitumor activity. In vitro studies of betulinic acid showed effective results against a wide spectrum of tumors: melanoma, neuroectodermal tumors (neuroblastoma, medulloblastomas, Ewing’s sarcoma) and malignant brain tumors, cervical cancer, human HL-60 leukemia, planocelular head and neck cancer including and those resistant to therapy. However, they have been found to have no influence on epithelial tumors such as breast cancer, colon cancer, small cell lung cancer, and kidney cancer, as well as T cell cell leukemia. Its anti-tumor activity is associated with its immediate effects on mitochondria and induction of apoptosis, regardless of the status of p53 in cell proliferation.According to clinical studies, betulinic acid is particularly interesting for brain tumors, it has to be noted that in one study cytotoxic effect was demonstrated against primary tumor cells in 4 patients of 4 medulloblastoma-tumor-tested specimens and 20 of 24 glioblastoma-tumor-tested specimens. Clinical experiences have shown that radiotherapy combined with certain antitumour agents becomes much less unpleasant and harmful, at the same time being much more effective. In-vivo studies confirm cytotoxic anti-viral anti-virus activity – I. Obliquus has traditionally been used to treat a variety of viral states. The betulin acid properties research has shown their effective antiviral activity in HIV cases.Consumption and dosage forms:The recommended daily dose of fungi amounts to 3 grams (juice). Chaga can be boiled as a tea so that the recommended daily dose of 0.5 to 1 liter of boiling water is consumed and drunk during the day. The pan can be boiled once more, but in a smaller amount of water, or eat. The recommended daily dose can also be consumed without cooking.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chaga /Lat. inonotus obliquus- 100 gr”