IMG_4585

Cordyceps militaris – 100 gr

500,00Kn

Mnogi znanstvenici i herbalisti slažu se da je Cordyceps militaris najpotentnija gljiva na svijetu. Cordyceps je zbog svojih pozitivnih učinaka pronašao primjenu u nekoliko područja. Zbog svoje sposobnosti da poveća razinu ATP-a (Adenozin Tri-Fosfat) u stanici, koji je zaslužan za oslobađanje energije u stanici, te sposobnosti da poveća potrošnju kisika, Cordyceps upotrebljavaju sportaši i ljudi koji se izlažu velikim naporima. Porast energije nastao konzumacijom Cordycepsa nije prividan, kao kod korištenja stimulansa centralnog živčanog sustava (npr. kava), nego porast energije je uzrokovan porastom staničnog ATP-a. Nakon dugih i teških aktivnosti Cordyceps se pokazao vrlo koristan pri ublažavanju upala mišića. Također Cordyceps je pokazao odlične rezultate kod ljudi koji su osjećali manjak energije tijekom dana.
Kemijski sastav Cordycepsa:
Cordyceps ima snagu antioksidanta zbog ogromne količine beta-karotena, vitamina E i C, minerala selena i cinka, koenzima A, imunomodulirajućih polisaharida i drugih tvari koje posjeduje. Svojim sastavom Cordyceps djeluje na epifizu stimulirajući proizvodnju melatonina, univerzalnog antioksidanta s moćnim djelovanjem protiv nastanka i suzbijanja stanica raka. Cordyceps sadrži 77 mikro i makro elemenata, više od 80 tipova fermenata, nezamjenjive aminokiseline, nezasićene masne kiseline, vitamine i minerale neophodne ljudskom zdravlju. Imunomodulatorni efekti
Veliki broj istraživanja bavi se imuno-enhatornim i imuno-supresivnim svojstvima Cordycepsa. Ova dvosmjerna regulacija funkcije imuno sustava, odnosno činjenica da ga se može pojačati ili oslabiti, zove se imuno modulacija i čini se da potječe iz istog mehanizma u organizmu. Kada Cordyceps damo pacijentu čiji je imuno sustav oslabljen, uslijed bolesti kao što su rak, hepatitis ili HIV, broj i aktivnost bijelih krvnih zrnaca raste. Suprotno tome, ako Cordyceps damo nekome s hiperimunitetom, kao što je slučaj s oboljelima od lupusa, limfoma i reumatoidnog artritisa, broj i aktivnost bijelih krvnih zrnaca opada, a raste broj crvenih krvnih zrnaca. Sve krvne stanice proizvode se u koštanoj srži, prije svega u dugim kostima nogu. Krvne stanice napuštaju koštanu srž kao nezrele i putuju do drugih organa gdje sazrijevaju u određene tipove krvnih stanica kao što su crvena krvna zrnca i T-stanice. Kako je moguće da se isti spoj kod nekoga ponaša kao imuno stimulator, a kod drugoga kao imuno depresant? Po svemu sudeći, odgovor je u djelovanju Cordycepsa na mehanizam diferencijacije krvnih stanica koji tijelu signalizira kuda poslati nezrele stanice. Taj je mehanizam jasno prikazan u studiji o utjecaju Cordycepsa na sazrijevanje stanica leukemije (Chen i ostali,1997.). Ova imuno modulacija na nivou diferencijacije djeluje kao prirodna bomba protiv bolesti. Organizam dobiva signal za borbu s bolešću, bilo da je u pitanju smanjenje ili povećanje imuniteta.
Utjecaj Cordycepsa na bubrege
Pacijenti s kroničnim oboljenjem i smanjenom funkcijom bubrega često pate od povišenog krvnog tlaka, proteinurije i anemije. Istraživanje je pokazalo, da je nakon mjesec dana terapije Cordycepsom njihov krvni tlak niži za 15%, a značajno je smanjena i količina proteina. Uz to, primijećen je i skok superoksida dismutaze (SODa), koji zajedno s utvrđenim smanjenjem seruma lipoperoksida, sugerira mogućnost neutraliziranja slobodnih radikala, što rezultira manjim oštećenjem stanica (Jiang i Gao,1995.).

Hipoglikemijski efekt:

u brojnim ispitivanjima, u kojima je Cordyceps testiran i kao potencijalni agens za regulaciju nivoa šećera u krvi pacijenata, kod čak 95% onih koji su primali 3ml tekućeg ili 3g suhog Cordycepsa dnevno evidentirano je poboljšanje krvne slike, dok je u kontrolnoj grupi tretiranoj drugim metodama, poboljšanje evidentirano kod samo 54% pacijenata. Poveznica rezultata ovih ispitivanja jest pojačana osjetljivost na inzulin i povećanje proizvodnje jetrenih enzima glukokinaze i heksokinaze koji reguliraju nivo glukoze. Ukratko, Cordyceps može biti koristan kod dijabetičara, bilo da se daje sam ili s drugim lijekovima. U jednom neobjavljenom istraživanju provedenom na osobama koje nisu imale dijabetes, a koje su dobivale po 3g (3 ml) Cordycepsa dnevno,
utvrđeno je znatno manje uobičajeno variranje nivoa šećera u krvi, odnosno znatno manje povećanje nivoa glukoze nakon jela i znatno manje opadanje između obroka, što može biti indikator povećane efikasnosti mehanizma regulacije nivoa šećera u krvi.
Utjecaj Cordycepsa na funkciju srca:
Jedno od ozbiljnijih djelovanja Cordycepsa i u tradicionalnoj i u modernoj medicini jest sposobnost stabilizacije pulsa i ispravljanja srčane aritmije. Ova gljiva danas u Kini predstavlja jednu od prvih linija obrane u liječenju oboljenja te vrste. Iako je mehanizam djelovanja Cordycepsa u kontroli aritmije samo donekle poznat, smatra se da ga, makar dijelom, pokreće prisutnost edonozina (Pelleg i ostali,1990.). Cordyceps sadrži znatnu količinu edonozina, deoksiadenozina i sličnih nukleotida. Dokazano je da ovi spojevi imaju velik utjecaj na koronarnu i cerebralnu cirkulaciju (Toda i ostali,1982.) i (Bern,1980). Premda ni jedan lijek ni biljka nemaju jednako djelovanje kod svih pacijenata, rijetko se kad, nakon dodavanja Cordycepsa klasičnoj terapiji, aritmija
kod nekog nije popravila. Nije poznato da bi Cordyceps djelovao suprotno od bilo kojeg drugog lijeka protiv aritmije pa se, zbog svoje ne toksičnosti, čini izvanrednim izborom u liječenju ove bolesti. Cordyceps se tradicionalno koristi u terapiji srčanih oboljenja, a dobro se pokazao i kod pacijenata koji su pretrpjeli moždani udar. Istraživanja provedena na pacijentima s kroničnim srčanim oboljenjima pokazuju da dugotrajno uzimanje Cordycepsa, u kombinaciji s uobičajenom terapijom (digoksinom, ekstra hidroklorotiazidom, dopaminom, dobutaminom), dovodi do podizanja kvalitete života u usporedbi s pacijentima iz kontrolne grupe. Pod tim se podrazumijeva opće fizičko zdravlje, mentalno zdravlje, seksualni nagon i funkcija srca (Chen, 1995.).
Utjecaj Cordycepsa na jetru:
Skoro sve studije pokazale su da Cordyceps poboljšava funkcioniranje ovog važnog organa. Primjera radi, na Orijentu se Cordyceps redovito koristi kao dodatak terapiji kroničnog hepatitisa B i C. U jednoj od studija, ekstrakt Cordycepsa upotrjebljen je kombinaciji s ekstraktima nekoliko drugih medicinskih gljiva kao dodatak lamivudinu u terapiji hepatitisa B (lamivudin je uobičajeni antivirusni lijek koji se koristi u terapiji hepatitisa).
Načini konzumacije i doziranje
Dnevna preporučena doza gljive iznosi 3 grama (čajna žlica). Predoziranje Cordycepsom nije moguće zbog
njegove ne toksičnosti.

Category:

Product Description

Many scientists and herbalists agree that Cordyceps militaris is the most potent mushroom in the world. Cordyceps has found its application in several areas due to its positive effects. Due to its ability to increase the ATP level (Adenosine Triphosphate) in the cell, which is responsible for the release of energy in the cell, and the ability to increase oxygen consumption, Cordyceps are used by athletes and people who are exerted with great efforts. The increase in energy generated by Cordycex consumption is not apparent, as with the use of central nervous system stimuli (eg coffee), but the increase in energy is caused by the increase in cellular ATP. After long and difficult activities Cordyceps proved to be very useful in alleviating muscle inflammation. Cordyceps also showed excellent results in people who felt a lack of energy throughout the day.Chemical composition of Cordyce:Cordyceps has the strength of antioxidants due to the huge amounts of beta-carotene, vitamins E and C, minerals of selenium and zinc, coenzyme A, immunomodulatory polysaccharides and other substances it possesses. Its formulation of Cordyceps acts on the epiphyseal stimulating the production of melatonin, a universal antioxidant with powerful action against the formation and suppression of cancer cells. Cordyceps contains 77 micro and macro elements, more than 80 types of fermens, irreplaceable amino acids, unsaturated fatty acids, vitamins and minerals essential for human health. Immunomodulatory effectsA large number of researches deal with the immune-enorthor and immune-suppressive properties of Cordyces. This two-way regulation of the function of the immune system, or the fact that it can be amplified or weakened, is called immune modulation and seems to originate from the same mechanism in the organism. When Cordyceps gives a patient whose immune system is weakened due to diseases such as cancer, hepatitis or HIV, the number and activity of white blood cells is increasing. Conversely, if Cordyceps are given to someone with hyperinflation, such as lupus, lymphoma and rheumatoid arthritis, the number and activity of white blood cells decreases, and the number of red blood cells increases. All blood cells are produced in bone marrow, primarily in long leg bone. Blood cells leave the bone marrow as immature and travel to other organs maturing into certain types of blood cells such as red blood cells and T cells. How is it possible that the same compound in somebody behaves like an immune stimulator, and the other as an immune depressant? In all likelihood, Cordyce’s response to the mechanism of differentiation of the blood cells signals the body where to send immature cells. This mechanism is clearly shown in the study of the influence of Cordyceps on maturation of leukemia cells (Chen et al., 1997). This immune differentiation differentiation acts as a natural disease-causing bomb. The organization gets a signal for the fight with the disease, whether it is a reduction or increase in immunity.Influence of Cordyceps on the kidneysPatients with chronic illness and decreased kidney function often suffer from increased blood pressure, proteinuria and anemia. Research has shown that after one month of Cordyceps therapy their blood pressure is lower by 15%, and the amount of protein is significantly reduced. In addition, a jump of superoxide dismutase (SOD) has been observed, which, together with the established reduction of lipopreoxide serum, suggests the possibility of neutralizing free radicals, resulting in less cell damage (Jiang and Gao, 1995).Hypoglycemic effect:in numerous trials in which Cordyceps were also tested as a potent blood sugar regulator agent, as many as 95% of those who received 3ml of liquid or 3g dry Cordyceps daily showed improvement in blood pressure while in the control group treated with other methods , improvement noted only in 54% of patients. The results of the results of this study are enhanced insulin sensitivity and increased production of liver enzymes glucokinase and glucose leveling heksokinase. In short, Cordyceps can be beneficial to diabetics, whether it is given alone or with other medicines. In one unpublished research conducted on non-diabetic patients who received 3g (3 ml) of Cordyce per day,there was a much less common variation in blood sugar levels, ie significantly lower glucose levels after eating and a significantly lower rate of decline between meals, which may be an indicator of increased efficacy of the blood sugar regulating mechanism.The influence of Cordyce on the function of the heart:One of the more serious actions of Cordyce both in traditional and modern medicine is the ability to stabilize the pulse and correct the cardiac arrhythmia. This fungus today in China is one of the first lines of defense to treat this disease. Although the mechanism of action of Cordyceps in arrhythmia control is only somewhat known, it is considered that it, at least in part, triggers the prese

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cordyceps militaris – 100 gr”